Đại hội cổ đông 2012

Đại hội cổ đông Công ty cổ phần sản xuất và chế biến dầu khí Phú Mỹ - năm 2012