Tài liệu dành cho cổ đông

Số hiệu Ngày ban hành Tên văn bản
57/NQ-DKPM-HĐQT Nghị quyết họp Hồi đồng quản trị Quý III/2020
17/BB-DKPM-HĐQT Biên Bản họp HĐQT quý III/2020
50/NQ-DKPM-HĐQT Nghị quyết họp Hồi đồng quản trị Quý II/2020
16/BB-DKPM -HĐQT Biên Bản họp HĐQT quý II/2020
Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (thay đổi người đại diện theo pháp luật)
25/NQ-DKPM-HĐQT Nghi quyết họp HĐQT Quý 1/2020
05/BB-DKPM-HĐQT Biên bản họp HĐQT quý 1/2020
35/NQ-DKPM-ĐHĐCĐ Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 (PVOIL Phú Mỹ)
36/NQ-DKPM-HĐQT Nghị Quyết và Biên bản bầu quyền điều hành HĐQT nhiệm kỳ 2020-2025
10/BB-DKPM-ĐHĐCĐ Biên bản ĐHĐCĐ thường niên năm 2020
TB Chương trình Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2020 (PVOIL Phú Mỹ)
TB Quy chế ĐHĐCĐ thường niên 2020 và Quy chế bầu thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2020 2025
33/TTr-DKPM-HĐQT Tờ trình về việc bầu HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2020 - 2025
27/Ttr-DKPM-HĐQT Tờ trình về việc sửa đổi một số Điều của Điều lệ Công ty
BC Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2019
TB Tài liệu họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2020
16/TB-DKPM-HĐQT Thông báo về việc chốt danh sách cổ đông tham dự ĐHĐCĐ thường niên 2020
11/NQ-DKPM-HĐQT Nghị quyết họp Hồi đồng quản trị Quý IV năm 2019
98A/NQ-DKPM-HĐQT Nghị quyết - Biên Bản họp HĐQT Quý III năm 2019
68/NQ-DKPM-HĐQT Nghị quyết và biên bản họp HĐQT quý II năm 2019
66/NQ-DKPM-ĐHĐCĐ Nghị quyết và Biên bản phê chuẩn nhấn sự HĐQT (bổ sung ủy viên HĐQT)
60A/NQ-DKPM-ĐHĐCĐ và 10/BB-DKPM-ĐHĐCĐ Nghị quyết và biên bản lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về bổ sung ngành nghề kinh doanh
24/Ttr-HĐQT Tờ trình về việc xin chủ trương bổ sung ngành nghề kinh doanh
37/NQ-DKPM Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thưởng niên năm 2019 (PVOIL Phú Mỹ)
06/BB-DKPM-ĐHĐCĐ Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 (PVOIL Phú Mỹ)
TB Chương trình Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2019
TB Tài liệu họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2019
16/TB-DKPM-HĐQT Thông báo về việc chốt danh sách cổ đông tham dự ĐHĐCĐ thường niên 2019
50/NQ-DKPM-HĐQT Nghị Quyết Họp HĐQT quý III/2018
38/NQ-DKPM-HĐQT Nghị Quyết về việc họp Hội đồng quản trị Quý II/2018